राजपत्र

Post date Documents
नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४ Monday, February 26, 2018 - 11:03 PDF icon नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४.pdf
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/१०/०२) Monday, February 26, 2018 - 10:56 PDF icon कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४.pdf
पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:53 PDF icon पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:49 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:46 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७४.pdf
बिनियोजन ऐन , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९ ) Monday, February 26, 2018 - 10:41 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६ ) Monday, February 26, 2018 - 10:38 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६) Monday, February 26, 2018 - 10:34 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६) Monday, February 26, 2018 - 10:30 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
नीति ,बजेट ,योजना तथा कार्यक्रम २०७४, ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Friday, February 23, 2018 - 14:10 PDF icon नीति ,बजेट ,योजना तथा कार्यक्रम २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४ (प्रकासन मिति २०७४/०७/१६) Thursday, February 22, 2018 - 16:48 PDF icon प्रकासन मिति २०७४/०७/१५ पाटन नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र को प्रमाणीकरण नियमावली , २०७४ , PDF icon प्रकासन मिति २०७४/०७/१६ नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४
पाटन नगरपालिकाको निर्णय वा आदेस र अधिकार पत्र को प्रमाणीकरण , २०७४  (प्रकाशन मिति २०७४/०७/१५) Wednesday, February 21, 2018 - 16:35