राजपत्र

Post date Document
नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४ Monday, February 26, 2018 - 11:03 PDF icon नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४.pdf
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/१०/०२) Monday, February 26, 2018 - 10:56 PDF icon कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४.pdf
पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:53 PDF icon पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:49 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) Monday, February 26, 2018 - 10:46 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७४.pdf
बिनियोजन ऐन , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९ ) Monday, February 26, 2018 - 10:41 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६ ) Monday, February 26, 2018 - 10:38 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६) Monday, February 26, 2018 - 10:34 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६) Monday, February 26, 2018 - 10:30 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf