नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (प्रकाशन मिति २०७४/०७/१६ )