FAQs Complain Problems

बिधुतिय सेवा

Document Post date
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ५२ , ५३ र ५४ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon ५२ औ बैठक का निर्णयहरु.pdf, PDF icon 53 baithak.pdf, PDF icon 54 baithak.pdf Tuesday, July 30, 2019 - 14:52
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको५१ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon ५१ औ बैठकका निर्णयहरु.pdf Monday, July 8, 2019 - 13:43
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ५० औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पचासौ बैठक का निर्णयहरु.pdf Monday, July 8, 2019 - 13:38
पाटन नगरपलिकाको पचासौ कार्यपालिका बैठक को निर्णयहरु PDF icon पचासौ कार्यपालिका बैठक को निर्णयहरु.pdf Monday, July 1, 2019 - 16:26
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४९ औ कार्यपालिका बैठक को निर्णयहरु PDF icon ४९ औ कार्यपालिकाको बैठक का निर्णयहरु.pdf Tuesday, June 25, 2019 - 17:37
पाटन नगरपलिका नगर कार्यपालिकाको ४८ औ बैठक को निर्णयहरु PDF icon ४८ औ बैठक को निर्णय.pdf Sunday, June 2, 2019 - 13:02
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४७ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon ४७ औ बैठक को निर्णय.pdf Thursday, May 30, 2019 - 14:24
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४६ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 46 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:35
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४५ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 45 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:34
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४४ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 44 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:31
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४३ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon नगर कार्यपालिकाको ४३ औ बैठकका निर्णयहरु .pdf Tuesday, April 9, 2019 - 14:15
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४२ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४२ औ बैठक का निर्णयहरु.pdf Friday, March 1, 2019 - 14:01
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४१ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४१ औ बैठक का निर्णयहरु .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:45
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:27
सार्बजनिक सेवा तथा क्षमता विकास सिमित बैठकका निर्णयहरु PDF icon सार्बजनिक सेवा तथा क्षमता विकास बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:26
सामाजिक विकास समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon सामाजिक विकास बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:24
राजस्व परामर्स समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon राजस्व परामर्स बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:22
पुर्बाधार विकास सिमित बैठकका निर्णयहरु PDF icon पुर्बाधार विकास बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:18
विधयेक समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon विधयेक समिति बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:16
बाताबरण तथा विपद समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon बाताबरण तथा विपद बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:14