FAQs Complain Problems

बिधुतिय सेवा

Document Post date
पाटन नगरपलिका नगर कार्यपालिकाको ४८ औ बैठक को निर्णयहरु PDF icon ४८ औ बैठक को निर्णय.pdf Sunday, June 2, 2019 - 13:02
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४७ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon ४७ औ बैठक को निर्णय.pdf Thursday, May 30, 2019 - 14:24
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४६ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 46 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:35
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४५ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 45 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:34
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४४ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon 44 baithak.pdf Thursday, May 2, 2019 - 12:31
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ४३ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon नगर कार्यपालिकाको ४३ औ बैठकका निर्णयहरु .pdf Tuesday, April 9, 2019 - 14:15
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४२ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४२ औ बैठक का निर्णयहरु.pdf Friday, March 1, 2019 - 14:01
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४१ औ बैठक का निर्णयहरु PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिका को ४१ औ बैठक का निर्णयहरु .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:45
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:27
सार्बजनिक सेवा तथा क्षमता विकास सिमित बैठकका निर्णयहरु PDF icon सार्बजनिक सेवा तथा क्षमता विकास बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:26
सामाजिक विकास समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon सामाजिक विकास बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:24
राजस्व परामर्स समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon राजस्व परामर्स बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:22
पुर्बाधार विकास सिमित बैठकका निर्णयहरु PDF icon पुर्बाधार विकास बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:18
विधयेक समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon विधयेक समिति बैठक पुस्तिका.pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:16
बाताबरण तथा विपद समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon बाताबरण तथा विपद बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:14
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम बैठक तर्जुमा बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:10
आर्थिक विकास समिति बैठकका निर्णयहरु PDF icon आर्थिक विकास बैठक पुस्तिका .pdf Sunday, February 24, 2019 - 11:04
पाटन नगरपालीकाकाे नगरसभा बाेर्ड का निर्णयहरु PDF icon नगरसभा बाेर्ड निर्णयहरु.pdf Friday, February 22, 2019 - 13:45
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७५-०७६ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७५-०७६ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका .pdf Friday, February 22, 2019 - 12:29
पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७४-०७५ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका PDF icon पाटन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आ ब ०७४-०७५ को कार्यपालिका बैठक को निर्णय पुस्तिका .pdf Friday, February 22, 2019 - 11:45