पाटन नगरपालिकाको २०७३/७४ को लेखा परिक्षण को प्रारम्भिक प्रतिबेदन