Audit Report

Post date Document
नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४ 02/26/2018 - 11:03 PDF icon नक्सा पास विशेष सूचना, २०७४.pdf
कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/१०/०२) 02/26/2018 - 10:56 PDF icon कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भ्रमण सुबिधा नियमन कार्यविधि २०७४.pdf
पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) 02/26/2018 - 10:53 PDF icon पधाधिकारीहरुकोआचार संहिता नियमावली , २०७४.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) 02/26/2018 - 10:49 PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन , २०७४ ( प्रकाशन मिति २०७४/०७/१९) 02/26/2018 - 10:46 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७४.pdf