पाटन नगरपालिकालाई करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना

कानुनी सल्लाहकार को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
अमिन पद को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
ब्याक हो लोडर अपरेटर , दमकल चालक र दमकल को लागि सहयोगी  को लागि करारमा कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना
 कर्मचारी दरखास्त आबेदन फारम
कानुनी सल्लाहकार को आर्थिक प्रस्ताब पेस गर्ने फारम